FCN Sports Clinic privacy

Privatlivspolitik for FCN Sportsclinic

Formål

FCN SportsClinic har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan FCN SportsClinic behandler dine persondata.

Kontaktoplysninger

FCN SportsClinic er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger hos FCN SportsClinic:

 

Kontaktperson: Anders Bulskov-Wichmann

Adresse: Farum Park 2, 3520 Farum

CVR: 24 25 77 03

Telefonnr.: 2856 4291

Mail: aw@fcn.dk

Website: https://fcn.dk/fcn-sportsclinic/

FCN SportsClinic sikrer fair og transparent databehandling

Når FCN SportsClinic beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata, idet booking i systemet kræver godkendelse af nærværende privatlivspolitik.

Hvis FCN SportsClinic indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. FCN SportsClinic oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver FCN SportsClinic adgang til at indhente dine persondata.

Hvilke data der indsamles

FCN SportsClinic behandler persondata om den enkelte i forbindelse med behandlingen af patienter på FCN SportsClinic. Persondataen der behandles omfatter følgende: navn, telefonnummer, adresse, mailadresse, fødselsdato, cpr-nummer, kontooplysninger, medicinske journaler, samt hertil relaterede oplysninger.

Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til FCN SportsClinic f.eks. oplysninger den registrerede deler selv deler med FCN SportsClinic.

Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

Formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne behandle patienter, herunder se tidligere journaler, udarbejde træningsprogrammer, genoptræningsplaner mv. Det indsamlede data bruges til, at kunne sikre den bedst mulige behandling af patienten, samt for at kunne afregne med eksterne forsikringsselskaber og Sygeforsikring Danmark.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for FCN SportsClinic. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

Videregivelse af oplysninger

FCN SportsClinic videregiver udelukkende personoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

FCN SportsClinic kan videregive personoplysninger om dig til eksterne behandlere, i hvilket tilfælde FCN SportsClinic vil indhente samtykke fra dig.

FCN SportsClinic kan samtidig videregive personoplysninger til forsikrings- eller sundhedsselskaber for at kunne tilsikre refusion og/eller tilskud til behanlding.

FCN SportsClinic kan videregive oplysningerne, såfremt FCN SportsClinic er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

FCN SportsClinic anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være bookingsystemer, serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for FCN SportsClinic, ligesom FCN SportsClinic løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Såfremt FCN SportsClinic, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer FCN SportsClinic overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Sikkerhed

FCN SportsClinic beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

FCN SportsClinic har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager FCN SportsClinic løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil FCN SportsClinic underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger FCN SportsClinic, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

Adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data FCN SportsClinic behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen.

Såfremt du anmoder om det, kan FCN SportsClinic give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til FCN SportsClinic. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, FCN SportsClinic behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til FCN SportsClinic og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I visse tilfælde vil FCN SportsClinic have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod FCN SportsClinic’s videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for FCN SportsClinic, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis FCN SportsClinic behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Version

Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 7. maj 2018