FCN x JKA: “Imagine the possibilities”

Kategorier

Sammen med vores Top Partner DHL lancerer vi et nyt partnerskab med det kreative brand JKA Customs, der er ejet af en tidligere FCN-ungdomsspiller. Med samarbejdet får vores brugte og kasserede tekstilmaterialer ny værdi – og samtidig kan vi løbende tilbyde unikke muligheder, hvorpå vores fans kan engagere sig med klubben. 

Jun Kjøller Andersen er en kreativ ung mand, der voksede op og spillede fodbold i Jyllinge FC og LSF, som er en af vores samarbejdsklubber, inden han senere også spillede eliteungdomsfodbold i Farum/FCN som U15-spiller. Du kan lære Juns rejse bedre at kende i denne video.

I 2014 stiftede Jun det kreative tøjbrand JKA Customs, der forsøger at udfordre de lineære tendenser, der hersker i tekstilindustrien. Målet er at skabe en grønnere modebranche og fremtid. 

“Hvert år bruger den gennemsnitlige europæer omkring 26 kilo tekstiler, men kasserer samtidig omkring 11 kilo af dem. Og det er netop forbrugernes masseforbrug og virksomhedernes overproduktion, som vi gerne vil gøre op med,” fortæller Jun Kjøller Andersen og uddyber om JKA’s vision og model:

“I stedet vil vi gerne udbrede en mere cirkulær tankegang i branchen, hvor allerede-eksisterende ressourcer skal opfattes som værdifulde i stedet for ubrugelige. Både for forbrugere og for brands.”

“Vores model er faktisk ret enkel. Vi får kasseret tøj ind, der allerede er brugt eller på anden måde har udtjent deres værnepligt. Vi re-designer det, og kreerer et nyt og anderledes produkt. På den måde kan vi tilbyde unikke 1-af-1-produkter, idet det er det kasserede materiale, der bestemmer designet. Det er nyt liv til gamle klæder.”

Vores samarbejde med JKA Customs
Sammen med JKA vil vi undersøge, hvordan vi kan give nyt liv til de materialer, som vi ellers ville have kasseret. Selvom vi er en lille fisk i et stort hav, forstår vi, at vi som organisation kan bidrage ved at lære og udvikle den måde, vi tænker og arbejder på.

Hver gang en spiller, træner eller medarbejder forlader os, vil der være tøj og merchandise med navn eller initialer på, som ikke længere bliver benyttet. Og hver gang vores holdledere finder et hul i træningstøjet, bliver det kasseret.

Dertil kan ting som fejltryk i shoppen, lynlåse der går i stykker, reklamation og returneringer fra fans, nye sponsoraftaler og nye kamptrøjer der bliver lanceret, så gamle modeller udgår, også nævnes.

Det er dét, samarbejdet mellem FCN og JKA handler om. JKA kan forvandle vores kasserede tekstilmaterialer til unikke, limited edition-trøjer og andre typer merchandise, så vores fans får muligheden for at bære FCN-tøj, som ingen andre i verden ejer. 

Salget kommer til at foregå via jkacustoms.com, og FC Nordsjællands andel af salget går til et lokalt projekt i Nordsjælland. Denne gang støtter vi Red Barnet Furesø, der blandt andet har stort fokus på udflugter og aktiviteter for sårbare eller udsatte børn og unge, som der er stort behov for qua den nuværende Corona-nedlukning.

I fremtiden er det planen, at samarbejdet også skal integreres med vores fysiske tilstedeværelse i klubben, så vores fans ikke blot kan interagere via onlinesalg af tøj og merchandise. Vi har en række idéer og planer på tegnebrættet, men mulighederne er pt. begrænsede grundet Covid-19. 

Jun Kjøller Andersen, stifter af JKA Customs, udtaler sig følgende om samarbejdet:
“Vi har længe gerne ville ind i fodboldverdenen, da det var her hele rejsen startede for mange af os i teamet.

Da muligheden for at samarbejde med FCN opstod, var det en no-brainer for os. Vi stræber efter at være mere end bare et tøjbrand. Vi ønsker at gøre op med mange af de usunde tendenser i modeverdenen og inspirere forbrugerne til en mere cirkulær tankegang. 

Og på samme måde mener vi, at FCN også er mere end bare en fodboldklub. De har mange stærke værdier, og tror på mange af de samme ting som os, hvilket gør dette samarbejde til et perfekt match.

Derfor håber vi også, at vi sammen kan kreere mere end “bare” en masse unikke pieces til FCN’s fans og vores følgere. Vi tror på, at vi sammen kan bidrage til samtalen om en sundere og mere bæredygtig fremtid.”

Trine Hesselund Hopp Møller, CO-CEO hos FCN:
“Vi er meget glade for, at vi med samarbejdet kan være en del af en ikke-fodboldrejse med en tidligere akademispiller. Det er en fornøjelse at støtte et lokalt talent og hans kreative evner i jagten på drømmen om en mere bæredygtig fremtid.

Vi er udmærket klar over, at et sådant samarbejde alene ikke gør FC Nordsjælland til hverken en bæredygtig eller grøn organisation. Men vi mener, at man som organisation konstant skal forsøge at udvikle sig, lære og bidrage til samtalen. 

Det handler om at tro på forandring og en lysere fremtid. Som JKA selv siger det: We are not aiming for perfection. We are aiming for change. In order to do that, we have to try.

Samtidig er det glædeligt, at vi med salget kan give noget tilbage til lokalsamfundet. Vi vil gerne bakke om initiativer, der kan være med til at give børn og unge i Furesø nogle gode oplevelser oven på den lange lockdown, og det får vi mulighed for nu.”

Susanne Kristensen, Marketing Manager hos DHL:
“Bæredygtighed er kommet for at blive. At leve bæredygtigt handler for mange mest om madvaner og transportformer, men der skal også fokuseres på det tøj, vi går i. De beslutninger vi træffer i dag, er afgørende for, hvordan vores børn vil leve om 30 år. Fashion, logistik og bæredygtighed bliver derfor tre ting, som fortsat vil gå hånd i hånd i fremtiden.

JKA Customs har kunder både lokalt og internationalt – og med DHLs globale fashion erfaring ligger verden åben.

For at fuldende det hele skal pakkerne selvfølgelig sendes klimaneutralt med GoGreen fremadrettet. Vi tror på, at dette er startskuddet til noget større, og vi glæder os til samarbejdet.”

Salget er allerede nu live på jkacustoms.com, hvor produkterne bliver solgt efter først-til-mølle-princippet, da alt er 1-af-1 i begrænsede størrelse.


ENGLISH VERSION:

FCN x JKA: “Imagine the possibilities”

Together with our Top Partner DHL, we are launching a new partnership with the creative brand JKA Customs, owned by a former FCN youth player. With the collaboration, our used and discarded textile materials gain new value – and at the same time we can continuously offer unique opportunities for our fans to engage with the club.

Jun Kjøller Andersen is a creative young man who grew up and played football in Jyllinge FC and LSF, one of our partner clubs, before playing at our academy in Farum/FCN as a U15 player. Watch this short video on his journey. 

In 2014, Jun founded the creative clothing brand JKA Customs, which seeks to challenge the linear tendencies prevailing in the textile industry. The goal is to create a more sustainable fashion industry and future.

“Every year, the average European uses about 26 kilos of textiles, but at the same time discards about 11 kilos. And it is precisely the mass consumption from consumers and the overproduction from companies that we would like to do away with,” says Jun Kjøller Andersen and elaborates on JKA’s vision and model:

“Instead, we want to spread a more circular mindset in the industry, where pre-existing resources should be perceived as valuable instead of useless. Both for consumers and for brands”

“Our model is actually quite simple. We get discarded clothes that have already been used or have in other ways done their duties. We re-design it, and create a new and different product. In this way, we can offer unique 1-of-1 products, as it is the discarded material that determines the design. That’s new life to old clothes.”

Our collaboration with JKA Customs
Together with JKA, we want to explore how we can give new life to the materials that we would otherwise have discarded. Although we are a tiny fish in a big ocean, we understand that as an organization we can contribute by learning and evolving the way we think and work.

 Every time a player, coach or employee leaves us, there will be clothes and merchandise with names or initials on it that will no longer be used. And every time our kitmen find a hole in a training set, it gets discarded.

In addition, things like misprints in the shop, zippers that break, complaints and returns from fans, new sponsorship agreements and new match jerseys that are launched so that old models are out-dated, can also be mentioned.

That is what the collaboration between FCN and JKA is about. JKA can transform our discarded textiles into unique, limited edition jerseys and other types of merchandise, giving our fans the opportunity to wear FCN clothing that no one else in the world has.

The sale will take place via jkacustoms.com, and FC Nordsjælland’s cut of the sale will go to a local project in North Zealand. This time we support Save the Children Furesø, which, among other things, has a strong focus on excursions and activities for vulnerable or disadvantaged children and young people, which are in great need due to the current Corona lockdown.

In the future, the plan for the collaboration is to also be integrated with our physical presence in the club, so that our fans can not only interact via online sales of clothing and merchandise. We have a number of ideas and plans on the drawing board, but the possibilities are currently limited due to Covid-19.

Jun Kjøller Andersen, founder of JKA Customs, comments on the collaboration:
“For a long time, we’ve wanted to enter the world of football, as this is where the whole journey started for many of us in the team.

When the opportunity to partner with FCN arose, it was a no-brainer for us. We strive to be more than just a clothing brand. We want to challenge many of the unhealthy aspects of the fashion industry and inspire consumers to a more circular mindset.

And in the same way, we believe that FCN is also more than just a football club. They have many strong values, and believe in many of the same things as us, making this collaboration a perfect match.

Therefore, we also hope that together we can create more than “just” a lot of unique pieces for FCN’s fans and our followers. We believe that together we can contribute to the conversation about a healthier and more sustainable future.”

Trine Hesselund Hopp Møller, CO-CEO at FCN:
“We are very happy that with the collaboration we can be part of a non-football journey with a former academy player. It is a pleasure to support a local talent and his creative mind in the pursuit of his dream of a more sustainable future.

We are well aware that such a collaboration alone does not make FC Nordsjælland a sustainable or green organization. But we believe that as an organization you must constantly try to develop, learn and contribute to the conversation.

It is about believing in change and a brighter future. As JKA itself says: We are not aiming for perfection. We are aiming for change. In order to do that, we have to try.

At the same time, it is gratifying that with the sale we can give something back to the local community. We want to support initiatives that can help give children and young people in Furesø some good experiences on top of the long lockdown, and now we have the opportunity.”

Susanne Kristensen, Marketing Manager at DHL:
“Sustainability is here to stay. For many, living sustainably is mostly about eating habits and modes of transport, but we must also focus on the clothes we wear. The decisions we make today are crucial to how our children are going to live in 30 years. Fashion, logistics and sustainability will therefore be three things that will continue to go hand in hand in the future.

JKA Customs has customers both locally and internationally – and with DHL’s global fashion experience, the world is open.

To complete it all, the packages must of course be sent climate-neutral with GoGreen going forward. We believe that this is the start of something bigger, and we look forward to working with you.”

The sale is already live now on jkacustoms.com, where the products are sold on a first-come, first-served basis as everything is 1-of-1 in limited sizes.